معرفی توابع رشته ای (String) در PHP

معرفی توابع رشته ای (String) در PHP

 

هنگام برنامه نویسی با زبان PHP حتما کار با رشته های متنی را تجربه خواهید کرد، رشته یا متن شامل دنباله ای از کاراکترها است که می توانند درون یک متغیر ذخیره شوند. در php متن ها (رشته ها) اغلب توسط یک کوتیشن (‘ یا “) قرار می گیرند، که در زبان PHP به آن String گفته می شود. مانند “!Hello world”.

 

 

 

تابع strlen()

 

تابع strlen() در PHP طول یک رشته یا تعداد کاراکترهای یک رشته را بر می گرداند.

مثال زیر طول رشته “!Hello world” را بر می گرداند:

 

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<?php

Echo strlen(“Hello World!”);

?>

</body>

</html>

 

 

 strops() تابع

 

تابع strpos() در PHP برای جستجوی یک متن خاص در طول یک رشته به کار می رود.

اگر در این جستجو مقدار مشابه بین متن جستجو شده و رشته یافت شود، تابع موقعیت اولین کاراکتر مشابه یافت شده در متن را باز می گرداند .اگر هیچ مقدار مشابهی پیدا نشود، تابع مقدارFALSE  را باز خواهد گرداند.

مثال زیر لغت “world” را در رشته “!Hello world” جستجو می کند.

 

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<?php

Echo strops(“Hello world”, “world”);

?>

</body>

</html>