مفهوم اسناد تجاری

مفهوم اسناد تجاری

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

اسناد تجاري در معناي وسيع كلمه شامل تعداد زيادي از اوراق بهادار است كه روزانه در فعالیت های اقتصادي تهيه و رد و بدل مي شود.

به گفتۀ برخی از استادان حقوق در تعریف اسناد تجارتی اسناد تجارتی در معنای عام به كلیۀ اسنادی كه بین تجار رد و بدل میشود گفته میشود.

در معنای خاص اسنادی هستند كه قابل نقل و انتقال اند، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید معین هستند و به جای پول، وسیلۀ پرداخت قرار می گیرند و از
امتیازات و مقررات ویژۀ قانونی تبعیت می كنند.

مهم ترین انواع اسناد تجارتی عبارت اند از: انواع مختلف چك، سفته )فته طلب(، برات، قبض رسمی انبار، سهام و برگ های قرضه. از میان اسناد تجاری، سفته، چك و برات اسناد ویژ ه ای هستند كه به دليل قابليت هايي خاصی كه دارند رعایت تشریفات صوری در آنها فوق العاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها به بی اعتباری آناسناد منجر ميشود.