مفهوم بستن حساب ها

مفهوم بستن حساب ها

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

در پایان سال مالی پس از انجام اصلاحات، حسا بها یا دائمی هستند یا موقت.
حسا بهای موقت در پایان سال بسته مي شوند.
در پایان سال، مانده تمامی حساب های دائمی در ترازنامه درج و از طریق صدور سند
اختتامیه به سال بعد منتقل م یشوند.