مفهوم و تعريف حسابداري

مفهوم و تعريف حسابداري

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

از حسابداري تعاريف مختلفي ارائه شده است. در گذشته عموماً حسابداري را فن شناسايي، ثبت، طبقه بندي، تلخيص و گزارشگري رويدادهاي مالي مي دانستند. تعاريف جديد، حسابداري را يك سيستم اطلاعاتي مي دانند. از اين ديدگاه حسابداري را مي توان چنين تعريف نمود:
حسابداري عبارت است از يك سيستم اطلاعاتي كه از طريق شناسائي، ثبت، طبقه بندي، تلخيص و گزارشگري رويدادهاي مالي، اطلاعات لازم را در اختيار استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري قرار مي دهد.