ميثاقها يا اصول محدود كننده

ميثاقها يا اصول محدود كننده

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

ميثاقها يا اصول محدود كننده كاربرد مفروضات و اصول حسابداري را در چارچوب خاصي محدود مي سازند. ميثاقها يا اصول محدود كننده اثر تعديل كننده بر حسابداري و گزارشگري مالي دارند و عبارت اند از:

فزوني منافع بر مخارج

اصل اهميت

اصل محافظه كاري

خصوصيات صنعت