نکات حسابرسی

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

حسابرسی چیست و نکات مهم حسابرسی چیست؟؟؟

 

۱ـ مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی های حسابرس مستقل فراهم می آورد.

۲ـ بیان حدود رسیدگی، برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان است.

۳ـ اعتقاد به درستکاری مدیران برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی کافی نیست.

۴ـ حسابرسی شرکت های دولتی ایران توسط دیوان محاسبات کشور صورت می گیرد.

۵ـ طبق مقررات قانون تجارت ایران، رسیدگی به صورت های مالی شرکت سهامی عام توسط بازرس قانونی منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام است.

۶ـ حسابرس مستقل به هر شخص یا مرجعی که او را انتخاب کرده است، گزارش می دهد.

۷ـ بازرس قانونی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می شود.

۸ـ بازرس قانونی موظف است کلیه گزارشات وقوع جرم را صرفاً به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید.

۹ـ مهمترین نقش حسابرس در رسیدگی به صورتهای مالی اعتباردهی است.

۱۰ـ منظور از اعتباردهی حسابرسان عبارت است از ایجاد اطمینان نسبت به قابلیت اتکای صورت های مالی.