وجوه نقد و انواع آن

وجوه نقد و انواع آن

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

بدون وجه نقد، تداوم فعالیت و انجام عملیات اقتصادی برای هیچ مؤسسه ای امکان پذیر نيست. لذا یکی از مهم تریندارايي های هر مؤسسه وجوه نقد است. از این رو در تمامی مؤسسات، ثبت عملیات مالی و اعمال کنترل های مالی بر وجه نقد
از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۱-حساب صندوق

۲-حساب بانک

۳-تنخواه گردان

۴-….