وظایف رئیس حسابداری

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

وظایف رئیس حسابداری

خلاصه مسئولیتهـا و اخـتیارات

 • کنترل حساب مشتریان وانجام تعـدیلات لازم .

 • پیگیری تسویه حساب با بدهکاران .

 • پیگیری ضمانتنامه ها و اسناد تضمینی .

 • همکاری در عملیات بستن حسابهای پایان دوره مالی .

 • کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری .

 • پیگیری گشایش اعتبارات اسنادی و سفارشات خارجی .

 • کنترل صحت مدارک ضمیمه اسنادحسابداری

 • کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها .

 • صحت سرفصل (کد ) آرتیکل های اسناد حسابداری صادره.

 • کنترل گردش و مانده حسابها.

 • هماهنگی و همکاری با حسابرسان شرکت بمنظور شفاف سازی و رفع ابهام از حسابها و اسناد و ارتقاء کیفی گزارشات ارائه شده توسط آنها .

 • ارائه گزارش واعلام بموقع هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه ضعف در روشهای اجرائی ، بهمراه پیشنهادات اصلاحی ، به مدیر مالی.