چرخه حسابداری چیست؟

چرخه حسابداری چیست؟

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

سيستم حسابداري بايد كليۀ اطلاعات مالي مؤسسه را شناسائي، اندازه گيري، ثبت، طبقه بندي و در قالب صورت هاي مالي تلخيص كند تا اطلاعات مفيدي را براي استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري فراهم نمايد. فرايند عمليات حسابداري شامل يك سري عمليات است كه به طور پياپي در هر دورۀ مالي تكرار مي شوند. اين عمليات پياپي را چرخۀ حسابداري  (Accounting Cycle) مي گويند.