کشنده ها در خلیج فارس

http://پردیس فناوری کیش _ طرح ملی _ مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت _ گروه محیط زیست

کشنده ها در خلیج فارس

 شکوفایی جلبکی که تقریبا هر ساله در خلیج فارس و دریای عمان رخ می دهد .

خسارات اقتصادی زیادی در جنوب کشور نلشی از شکوفایی به بار آمده است.

به طور کلی رخداد این شکوفایی جلبکی با مرگ  بالای ماهیان شیلاتی تواًم است.

این نوع جلبک ها سمی نبوده اما زیان آور هستند و در اصطلاح به آنها جلبک های مضر (HAB) گفته می شود.

در خلیج فارس گرد غبار حاصل از کشور های حاشیه ای می تواند باعث تشدید بروز این پدیده باشد.

در نمونه‌ برداري از آب هاي خليج فارس در منطقه شمال شرقي تا جنوب شرقي جزيره كيش كه اواخر دي ماه  انجام شد، لكه‌هاي سبز رنگي ‏به وسعت ۲ تا ۳ كيلومتر بصورت پراكنده در اين منطقه ديده شد.

بطوري كه اين تغيير رنگ آب هم اكنون نيز قابل مشاهده است. ‏‎
بر اساس اين گزارش، مطالعه نمونه آب هاي برداشت شده از منطقه نشان مي دهد كه اين شكوفايي مربوط به گونه ‏Noctiluca scintillans ‎‏ از رده ‏داينوفيسه ها (‏Dinophyceae‏) است.

نتایج نشان می دهند که هرساله و بیشتر با شروع فصل بهار این پدیده رخ می دهد .

بیشتر مناطق شرقی خلیج فارس دستخوش وقوع این پدیده قرار می گیرد.

در زمان وقوع این پدیده میانگین دمای سطح آب حدود در بازه ۲۵-۲۱ درجه سلسیوس است و میزان میانگین غلظت کلروفیل -a از ۵۵/۸ تا ۹۹/۲ میلی گرم بر لیتردر زمان شکوفایی جلبکی در مناطق مختلف متغیر است.

این پدیده با مرگ بیش از سی تن آبزی در سواحل استان هرمزگان باعث کاهش مصرف آبزیان توسط مردم گردید.
در  تحقیق از داده ها و تصاویر سنجنده MODIS که از ماهواره های Aqua و Terra استفاده شده است، که با ساخت الگوریتمهای محلی خلیج فارس و دریای عمان ، تصاویر کلروفیل و دما به دست آمد.

الگوریتم محلی با اندازه گیریهای میدانی ، تصاویر حقیقی ماهواره ای و مشاهدات سنجش از دور مطابقت داده شد و ضرایب طیفی این الگوریتم تصحیح گردید که در نهایت نتایج مفیدی از میزان و گسترش شکوفایی مضر جلبکی  به دست آمد.
نتایج این تحقیق با استفاده از داده های دریافت شده برای دما نشان داد که کاهش دمای آب تا ^c 25 باعث افزایش کشند قرمز شده است.

تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که در مناطقی که شکوفایی مضر جلبکی (کشند قرمز) رخ داده است کلروفیل و کربن آلی آب افزایش می یابد.

در شهرهای صنعتی پر جمعیت حاشیه تنگه هرمز تراکم جلبکی کشند قرمز بیشتر است و جریان اصلی آب ورودی به خلیج فارس در انتقال کشند قرمز به نواحی غربی تر خلیج فارس موثر بوده است. بیشترین تراکم و رشد کشند قرمز توسط ماهواره در شمال تنگه هرمز قابل رویت می باشد که نزدیک به ۹ ماه در این منطقه ماندگار بوده است.

http://پردیس فناوری کیش _ طرح ملی _ مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت _ گروه محیط زیست