فراخوان همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت_توسعه و رشد اقتصادی و صنعت در ایران

به نقل از دبیرخانه همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعت در ایران،این همایش با حمایت دانشگاه ها و نهاد های علمی

ادامه مطلب