انواع پمپ ها درصنعت

انواع پمپ ها درصنعت   شرح و توصيف يكي ازمسائل مهم درصنعت حركت سيالات درداخل لوله هاياواردوخارج كردن سيالات ازمخازن ميباشد. اين كار توسط

ادامه مطلب

جوش آورها (بویلرها)

جوش آورها (بویلرها)   شرح وتوصيف جوش آور محفظه ايست كه با تغذيه آب به درون آن به كمك يك منبع گرمايي به طور پيوسته بخارتوليد ميكند. در طرحهاي

ادامه مطلب

ظرف تبخير ناگهاني

ظرف تبخير ناگهاني   شرح و توصيف يكي ازوسايلي كه دراكثرواحدهاي پالايشگاهي وپتروشيميايي مورداستفاده قرارميگيرندووظايف مختلف ومهمي برعهده

ادامه مطلب

مبدلهاي حرارتي

مبدلهاي حرارتي   شرح و توصيف مبدلهاي حرارتي در این مقاله به بررسی مبدلهاي حرارتي ، مزایا و معایب وکاربردهای آن میپردازیم. مبدلها وسايلي

ادامه مطلب

راكتور و انواع آن (Reactor)

راكتور و انواع آن (Reactor)   شرح و توصيف راكتور يك ظرف يامحفظه باشكلهاي مختلف ميباشدكه درآن واكنش شيميايي صورت ميگيردودرآن موادورودي به

ادامه مطلب