تجهيزات كوره ها

تجهيزات كوره ها   كوره ها از تجهيزات مختلفي تشكيل شده اند كه مهمترين آنها عبارتند از: سيستم تزريق خوراك، سيستم تزريق سوخت، سيستم تزريق هوا،

ادامه مطلب

ساختمان کوره

ساختمان کوره ساختمان کوره اهداف مقاله • آشنايي با ساختمان كوره • آشنايي باسيستمهاي مختلف كنترل و ايمني كوره و دستگاههاي درارتباط باآن ساختمان

ادامه مطلب

كوره ها و انواع آن

كوره ها و انواع آن   اهداف مقاله ◊ آشنايي با انواع مختلف كوره ها و دسته بنديهاي گوناگون آن مقدمه براي راه اندازي ايمن و انجام عمليات نرمال

ادامه مطلب

اجزاي مخازن تحت فشار

اجزاي مخازن تحت فشار اهداف مقاله • معرفي اجزاي اصلي مخازن تحت فشار • شناخت انواع عدسيها و عوامل موثر در انتخاب نوع عدسي عدسي هاي ظروف تحت فشار

ادامه مطلب

مخازن ذخيره و تحت فشار

مخازن ذخیره و تحت فشار   اهداف مقاله • آشنايي كلي با مخازن • معرفي مخازن ذخیره و تحت فشار • آشنايي با انواع مخازن ذخیره و تحت فشار در

ادامه مطلب