برج تقطیر

برج تقطیر   برج تقطیر یابرج جداسازی وسیله ایست که وقتی یک محلول بااجزای مختلف مانندنفت درآن ریخته شود، براساس اختلاف درنقطه جوش اجزای تشکیل

ادامه مطلب

تقطیر و انواع آن

تقطیر و انواع آن   تقطیر: تقطیر ﯾﮏ روش ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻮده ﮐﻪﺑﺮاﺳﺎسﻋﻤﻞﺗﺒﺨﯿﺮوﻣﯿﻌﺎنﺻﻮرتﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرتﮐﻪدراﺑﺘﺪاﻣﺨﻠﻮﻃﯽازﭼﻨﺪﺟﺰءﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪداراي ﻧﻘﻄﻪﺟﻮش

ادامه مطلب