acoustic well stimulation-part 3

http://kishindustry.com/

Cleaning Mechanisms

استفاده از امواج صوتی برای تحریک چاه های اصلی مهم است تغییر از کنوانسیون طراحی اسید یا اسیدهای پیچیده غیر ضروری می شوند ، بنابراین از بین می روند.
مشکلات مورد بحث در بالا. در عوض ، یک طراحی مناسب ابزار صوتی درون چاهی مورد نیاز است سیم یا سیم پیچ سیم پیچ تمیز کردن آکوستیک را منتقل می کند.

مزیت این ابزار کنترل بهتر در زون است اجازه می دهد تا فاصله زمانی چاههای دقیق به میل خود تحریک شود. این مهم است زیرا تحریک آب یا یاتاقانهای گازی فواصل مخزن را می توان به راحتی اجتناب کرد.
آکوستیک یک مفهوم قدیمی است.تمیز کردن مطالعات مهمی با توجه به چاههای خوب انجام شده است امواج فرکانس بالا (از ۵-۴۰ کیلوهرتز) برای تمیز کردن چاه ها استفاده مشود. ما همچنین در تست های آزمایشگاهی در مقیاس کوچک مشاهده کردیم که در صورت وجود برنامه در ترکیب با مواد شیمیایی مناسب استفاده می شود اثر تمیز کردن صوتی می تواند بیشتر شود.

این آنچه را که قبلاً در علم شناخته شده بود تأیید کرد حذف صدمه در شکل گیری بلکه عوارض جانبی بالقوه مانند به عنوان شروع sand production.
مکانیسم های دقیق مسئول عمل تمیز کردن هستند تحقیقات پیچیده هنوز ادامه دارد. در استاندارد کاربردهای صنعتی در شرایط جوی تمیز کردن با حفره ها همراه است ، یعنی تشکیل ، رشد و فروپاشی حباب بخار در مایعات. شرایط ته چاهی در شکل گیری چاه و متخلخل تمایل به سرکوب حفره ها دارند. در اکثر آزمایشات ما ، فشارها مایعات از فشار صوتی بالاتر است ، از این رو سرکوبگر است حفره اما با این حال ، اثرات تمیز کردن وجود داشته است به وضوح مشاهده شده است.

روش کنترل قابل قبول جایگزین ،micro acoustic streaming است.اشاره به جریان نسبی مایع منافذ به ماتریس سنگ به عنوان یک نتیجه از انتشار موج درمحیط متخلخل جدا شدن ذرات در دیوارهای منافذ و گلو گاه ایجاد می شود .هنگامی که نیروی کشیدن ایجاد شده ازکرده اند تحت تاثیر قرار داد و این ذرات با جریان سیال حمل شده و به بیرون از سازند منتقل گردندعبور از موج (با قدرت به اندازه کافی بالا)بر نیروهای جذاب که ذره را در جای خود نگه می دارند غلبه می کند.

سپس ذرات با جریان تولید حذف می شوند نفوذپذیری موثر را افزایش دهید. راندمان تمیز کردن ومیزان تمیز کردن با افزایش قدرت اعمال شده بهبود می یابد.

برای برنامه موفق باید یک منبع آکوستیک طراحی شودو ساخته شده است که آکوستیک به اندازه کافی بالا ارائه می دهد انرژی در یک پیکربندی چاه.

طراحی ای چنین باریک ،منبع صوتی با قدرت بالاکه از طریق tubingقابل اجرا است ،یک چالش مهم است که، اگر این امر محقق شود ،دامنه اعمال تحریک صوتی شامل تمیز کردنperforations Gravel pack screens, وخارج کردنwellbore mudcake, finesمیشود.
نمونهcore(شکل ۲).سیال می تواند در هر جهت در coreجریان یابد. گل یا مایعات تصفیه شده دیگر می توانند ازانالوس پمپ شوند، در جبهه اصلی ، با نشت در انتهای دیگر به فیلترهای خارجی و داخلی رویcore face. جریان از طریق نمونه اصلی می تواند در هر جهت باشد.
در عکس ضمیمه شده میتوانیم یک شبیه سازی در ازمایشگاه توسط core holderبرای تحریک صوتی را ببینیم.
در پارت بعد به تاثیرات تحریک صوتی بر سیالات well boreمیپردازیم.