ArrayList در سی شارپ

ArrayList در سی شارپ

 

از کلاس ArrayList برای ذخیره سازی مجموعه ای از عناصر میتوان استفاده کرد. از مزیت های استفاده از ArrayList به جای آرایه ها ، این است که میتوان داده هایی با نوع های مختلف را در آن ذخیره سازی کرد.

کلاس ArrayList یک کالکشن از نوع non-generic در سی شارپ است که می تواند شامل هر نوع داده ای باشد. هنگامی که مقداری را به این کالکشن اضافه می کنیم اندازه آن به صورت خودکار افزایش می یابد و بر خلاف آرایه ها در زمان تعریف نیاز به مشخص کردن اندازه ی آن ندارید. اعلان یک ArrayList  به شکل زیر است :

ArrayList myArryList = new ArrayList();

 

صفات و متد های مهم ArrayList

 

Count: تعداد عناصری که در ArrayList قرار گرفته‌اند را مشخص میکند.

 AddRange(): با استفاده از متد AddRange می توان مجموعه ای از مقادیر را به  ArrayList  افزود.

Insert(): با استفاده از متد Insert میتوان یک مقدار را در مکان مشخصی از ArrayList درج کرد.

RemoveRange() : با استفاده از متد RemoveRange میتوان مجموعه ای از عناصر را از ArrayList حذف کرد.

Sort() : با استفاده از متد Sort میتوان  عناصر موجود در جایگزین را مرتب سازی کرد.

افزودن عنصر به ArrayList

 

از متد ()Add برای افزودن یک عنصر و از متد ()AddRange برای افزودن چندین عنصر به یک ArrayList استفاده کنید. در این جا منظور از عنصر ، هر نوع داده ای است که در کالکشن قرار میگیرد. مثالی از افزودن عناصر به یک ArrayList :

ArrayList arryList1 = new ArrayList();

arryList1.Add(1);

arryList1.Add(“Two”);

arryList1.Add(3);

arryList1.Add(4.5);

ArrayList arryList2 = new ArrayList();

arryList2.Add(100);

arryList2.Add(200);

//adding entire arryList2 into arryList1

arryList1.AddRange(arryList2);

همانطور که در مثال بالا مشاهده می شود می توان عناصر را با انواع مختلف در یک ArrayList اضافه کرد.

در مثال بالا همچنین arrayList۲ با استفاده از متد AddRange به arrayList۱ افزوده شده است.

شما همچنین می توانید در زمان تعریف یک ArrayList مقادیر اولیه را به آن انتساب دهید :

ArrayList arrayList = new ArrayList() { 100, “Two”, 12.5, 200 };