آلودگی بصری

آلودگی بصری به عنوان زیر شاخه ای از آلودگی ها در حوزه ی محیط زیست است. آلودگی بصری عبارتست از هر گونه آلودگی که در مرتبه ی اول چشم انسان را بیازارد.

ادامه مطلب

انواع آلودگی هوا

آلودگی هوا به وجود هر ماده ای در هوا که میتواند برای انسان یا محیط او مضر باشد اطلاق می گردد به طور کلی می توان آلودگی هایی را که در هوا وجود

ادامه مطلب