انواع اصول حسابداری

انواع اصول حسابداری پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی اصول حسابداري  قواعدي كلي است كه حسابداران آن را مبناي استفاده و اجراي كار در كليۀ

ادامه مطلب

انواع مفروضات حسابداری

انواع مفروضات حسابداری پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی     مفروضات حسابداري منشأ و شالودۀ اصول حسابداري و مبناي تهيه و تنظيم

ادامه مطلب

مفهوم بستن حساب ها

مفهوم بستن حساب ها پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی در پایان سال مالی پس از انجام اصلاحات، حسا بها یا دائمی هستند یا موقت. حسا بهای موقت

ادامه مطلب

عملیات حسابداری

عملیات حسابداری پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی عمليات حسابداري به ترتیب عبارت اند از: ۱ جمع آوري اطلاعات مالي ۲ تجزيه و تحليل معاملات و

ادامه مطلب

انواع حسابها و تعریف ان

انواع حسابها و تعریف ان پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی حساب هاي دفتر كل را از نظر انتقال دادن يا ندادن ماندۀ آنها به سال مالی بعد مي

ادامه مطلب

حساب تنخواه گردان

حساب تنخواه گردان پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی با وجود این که كليۀ مؤسسات پرداخ تهای خود را غالباً از طریق صدور چک از حساب های بانکی

ادامه مطلب