طراحی اپلیکیشن

در میان زبان‌های برنامه نویسی موجود زبان سوئیفت کم سن و سال‌تر است با این حال با توجه به مزیت‌هایی که دارد، یکی از زبان‌های مورد توجه برای توسعه

ادامه مطلب

فلسفه اینترنت

بحث های فلسفه فناوری با تمرکز بر ماهیت فناوری به اندازه کافی به طور کلی روشن می شود.ویژگی های معتبر تکنولوژی با این حال، برای توصیف اینترنت به

ادامه مطلب

مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار یک رویکرد مهندسی سیستماتیک برای توسعه نرم افزار است. مهندس نرم افزار شخصی است که اصول مهندسی نرم افزار را برای طراحی، توسعه،

ادامه مطلب