بررسی پیامدهای ناشی از بحران افت آبهای زیر زمینی

مقدمه: فعالیت انساني در بسیاری از موارد به توازن طبیعت آسیب وارد کرده است. پمپاژ بیش از حد تعادل سفرههای آب زيرزمیني، سبب افت سطح آب و سفره ها

ادامه مطلب

تحلیلی بر وضعیت فضای سبز با رویکرد توسعه پایدار شهری

فضاهای سبز در محیط شهری بهعنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری جوامع مطرح بوده و درعینحال معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب میشوند.

ادامه مطلب

چالشهاي کاربرد آبهاي نامتعارف در کشاورزي

کمبود آب و تامین مواد غذایی جمعیت رو به فزون سبب شده استفاده از آبهاي نامتعارف مانند آبهاي شور، فاضلابهاي شهري و صنعتی و ... به عنوان یک منبع با

ادامه مطلب

خشکسالی، تهدیدی جدی برای استان اردبیل

مقدمه: روستاییان و عشایر استان از چندین سال پیش با بحران آب مواجه شده‌اند و  اکنون در برخی مناطق روستایی و عشایری حتی در زمینه تامین آب آشامیدنی

ادامه مطلب