محیط زیست وبهداشت

بنابراین محیط زیست حامی زندگی، بطور فزاینده ای تحت فشارهای ناشی از تغییرات آب و هوا، از دست رفتن تنوع موجودات زنده، جنگل زدایی و بیابانی شدن قراردارد.

ادامه مطلب

بازی آموزش محیط زیست۲

کودکان کار هایی را که برای انجام آن‌ها ازنظر فیزیکی توانایی دارند، بدون کمک دیگران هم یاد می‌گیرند. وقتی کودکان به کمک دیگران برای انجام کارهای

ادامه مطلب

بازی آموزش محیط زیست۱

بازی در طبیعت تجربه‌های بسیاری در اختیار شما قرار می‌دهد. برخی کودکان، پیش از این‌که شما متوجه شوید،فرآیند بازی و یادگیری را شروع می‌کنند.

ادامه مطلب