آلودگی بصری

آلودگی بصری به عنوان زیر شاخه ای از آلودگی ها در حوزه ی محیط زیست است. آلودگی بصری عبارتست از هر گونه آلودگی که در مرتبه ی اول چشم انسان را بیازارد.

ادامه مطلب