آلودگی بصری

آلودگی بصری به عنوان زیر شاخه ای از آلودگی ها در حوزه ی محیط زیست است. آلودگی بصری عبارتست از هر گونه آلودگی که در مرتبه ی اول چشم انسان را بیازارد.

ادامه مطلب

اجتماعات درختی زاگرس

در محل هايي که تيپ هاي جنگلي آميخته گونه ويول با ديگر گونه هاي بلوط وجود داشت داراي بيشترين تنوع گونه اي در لايه علفي، درختچه اي و درختي بوده و

ادامه مطلب