ویژگی های زیست محیطی خلیج فارس و جایگاه آن در کنوانسیون های کویت و حقوق بین الملل دریاها

مقدمه: دریاها در مقایسه با خشکی ها اگر چه گستره وسیعی را در برمی گیرند اما دارای شکنندگی بیشتری به لحاظ زیستی هستند. به دلیل ماهیت فیزیکی آب،

ادامه مطلب

بررسی پیامدهای ناشی از بحران افت آبهای زیر زمینی

مقدمه: فعالیت انساني در بسیاری از موارد به توازن طبیعت آسیب وارد کرده است. پمپاژ بیش از حد تعادل سفرههای آب زيرزمیني، سبب افت سطح آب و سفره ها

ادامه مطلب