تحلیلی بر وضعیت فضای سبز با رویکرد توسعه پایدار شهری

فضاهای سبز در محیط شهری بهعنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری جوامع مطرح بوده و درعینحال معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب میشوند.

ادامه مطلب

خشکسالی، تهدیدی جدی برای استان اردبیل

مقدمه: روستاییان و عشایر استان از چندین سال پیش با بحران آب مواجه شده‌اند و  اکنون در برخی مناطق روستایی و عشایری حتی در زمینه تامین آب آشامیدنی

ادامه مطلب