راه حل مشكلات جمعیت مستلزم آزادی بیشتر است، نه كمتر

مقدمه: براساس برآورد «مایكل تودارو» تعداد انسان در طول دو میلیون سال كه از عمر او بر روی كره زمین می گذرد بسیار اندك بوده است. زمانی كه بشر به

ادامه مطلب

۵ پیشنهاد برای رفع مشکل ترافیک تهران

مقدمه: معضل ترافیک تهران موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که مسوولان و کارشناسان مختلف درباره آن صحبت می‌کنند و راهکار ارائه می‌دهند. راهکارهایی که یا

ادامه مطلب

ویژگی های زیست محیطی خلیج فارس و جایگاه آن در کنوانسیون های کویت و حقوق بین الملل دریاها

مقدمه: دریاها در مقایسه با خشکی ها اگر چه گستره وسیعی را در برمی گیرند اما دارای شکنندگی بیشتری به لحاظ زیستی هستند. به دلیل ماهیت فیزیکی آب،

ادامه مطلب

بررسی پیامدهای ناشی از بحران افت آبهای زیر زمینی

مقدمه: فعالیت انساني در بسیاری از موارد به توازن طبیعت آسیب وارد کرده است. پمپاژ بیش از حد تعادل سفرههای آب زيرزمیني، سبب افت سطح آب و سفره ها

ادامه مطلب

تحلیلی بر وضعیت فضای سبز با رویکرد توسعه پایدار شهری

فضاهای سبز در محیط شهری بهعنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری جوامع مطرح بوده و درعینحال معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب میشوند.

ادامه مطلب

چالشهاي کاربرد آبهاي نامتعارف در کشاورزي

کمبود آب و تامین مواد غذایی جمعیت رو به فزون سبب شده استفاده از آبهاي نامتعارف مانند آبهاي شور، فاضلابهاي شهري و صنعتی و ... به عنوان یک منبع با

ادامه مطلب