برج تقطیر

برج تقطیر

 

برج تقطیر یابرج جداسازی وسیله ایست که وقتی یک محلول بااجزای مختلف مانندنفت درآن ریخته شود، براساس اختلاف درنقطه جوش اجزای تشکیل دهنده آن، اجزای آن ازیکدیگر جدامی شوند. این برج دردومقیاس کوچک آزمایشگاهی و مقیاس بزرگ صنعتی درپالایشگاه هاساخته می شود. نوع آزمایشگاهی برای مقادیرکم مواد وازجنس شیشه ساخته می شود. امانوع صنعتی برای فرآیندهای پتروشیمی، نفت، گازطبیعی، تخمیر وفرآیندقطران زغال سنگ تهیه می شود. مهم ترین استفاده برج تقطیر درصنایع نفت وبرای جداکردن هیدروکربنهای مختلف آن برپایه میزان فراریت است چون نفت خام ترکیب پیچیده ی چندجزئی است. هیدروکربن سنگین ترنقطه جوش بالاداشته وهیدروکربن سبک بانقطه جوش پایین سریعتر از برج تقطیر خارج می شود.

ﺑﺮج ﻫﺎي تقطیر ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده درﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ می شوند:

۱-ﺑﺮج ﻫﺎي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ(برج تقطیر ﭘﺮﺷﺪه)(Packed Towers)

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮج ﻫﺎ، ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز، ﺑﺮج از ذرات و ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﮑﯿﻨﮓ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮏ برج تقطیر اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ، داراي اﺟﺰاي زﯾﺮ اﺳﺖ:

 • ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه، ﺷﯿﺸﻪ و … ﺑﺎﺷﺪ.
 •  ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﭘﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎ
 •  ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻊ
 • دوﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﭘﮑﯿﻨﮓ ﻣﯿﺎﻧﯽ
 • ﻧﺎزل ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﺎز و ﻣﺎﯾﻊ

پکینگ(Tower Packing):

ﭘﮑﯿﻨﮓ، ذرات و ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮج ﻫﺎي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ذرات ﮐﻪ ازﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰي، ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و … ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ازﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﻦ ﮔﺎزﺑﺎﻻروﻧﺪه وماﯾﻊ ﺳﺮرﯾﺰﺷﻮﻧﺪه، ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺮج ﺗﻘﻄﯿﺮراﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﺗﺨﻠﺨﻞ(Porosity) پکینگ:

ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﮑﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ پکینگ

ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺼﻮص(Specific Surface) پکینگ:

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﭘﮑﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﭘﮑﯿﻨﮓ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﮑﯿﻨﮓ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ:

 

پکینگ-تخلخل پکینگ-سطح مخصوص پکینگ-برج تقطیر انباشه

 

ﺷﮑﻞ زﯾﺮ، اﺟﺰاي ﯾﮏ ﺑﺮج اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ را ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ:

 

C:\Users\MT\Desktop\تخلخل پکینگ-سطح مخصوص پکینگ-برج تقطیر انباشه.png

 

ﺷﮑﻞ زﯾﺮ، ﯾﮏ ﺑﺮج اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﭘﮑﯿﻨﮓ ﯾﮏ ﺑﺮج ﭘﺮﺷﺪه، ﺑﺎﯾﺪ داراي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

Packed-Towers-پکینگ-برج-تقطیرانباشته-پرشده-

 

 • داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻻ
 •  داﺷﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﺎﻻ
 •  ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮔﺎز و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ واﮐﻨﺶ ﻧﺪﻫﺪ.
 •  از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ داراي اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 •  وزن آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 •  از ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎ

هماﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ، ﯾﮏ ﺑﺮج ﭘﺮﺷﺪه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮﮐﻦ(Packing) اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت، آکنه نیز نامیده می شوند.
ﭘﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ آﮐﻨﻪ ﻫﺎ، ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

 • ﭘﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ
 • ﭘﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ

ﭘﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ

 • ﭘﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻠﺰي ، ﭘﻠﯿﻤﺮي و ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، اﯾﻦ ﭘﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻧﻮع ﺷﯿﺎردار ، رﻧﺪه اي و ﺻﺎف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﺟﻮد ﻻﯾﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ روي ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﮑﯿﻨﮓ ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺒﮏ و ﻧﺎ ﺻﺎف میسازند.
 • اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ در ﺑﺮج و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در داﺧﻞ ﺑﺮج از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﭘﮑﯿﻨﮓ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﮑﯿﻨﮓ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ.

ﭘﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ

 •  در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﮑﯿﻨﮓ، ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ روي ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 •  در اﯾﻦ ﻣﻮارد، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻦ و زﻏﺎل ﮐﻪ داراي ﺗﺨﻠﺨﻞ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
 • ﭘﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن در ﺷﮑﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 •  در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮج، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ، اﺑﺘﺪا ﺑﺮج را از آب ﭘﺮمیکنند.

 

۲-ﺑﺮج ﻫﺎي ﺳﯿﻨﯽ دار (Tray Towers)

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮج ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، ﺟﻬﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. دراﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮج ﻫﺎ، ﺗﻌﺪادي ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺼﻮرت اﻓﻘﯽ و ﻣﻮازي و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارد. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺮﺳﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده وﺑﺎدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﯾﯽ وﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. از ﭘﺎﯾﯿﻦ به ﺑﺎﻻ، دﻣﺎي ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺒﮏ ﺗﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻮراك ورودي و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روي آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺟﻮﺷﺎﻧﻨﺪه و ﯾﺎ ﺑﺨﺎر آب ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﺑﺮج ﺳﯿﻨﯽ دار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 •  ﺑﺮج (Tower)
 • ﺳﯿﻨﯽ (Tray)
 •  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻮﺷﺎﻧﻨﺪه (Reboiler)
 •  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻌﺎن ﮐﻨﻨﺪه (Condenser)
 • ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ (ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه، ﻣﺒﺪل ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ، ﭘﻤﭗ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﺟﻤﻊ آوري محصول)

 

اﻧﻮاع ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎ:

ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﻫﮏ ﺣﺒﺎﺑﯽ

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازیم سینی ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ﺑﯿﻦ دو ﻓﺎز ﻣﺎﯾﻊ وﮔﺎز و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺑﺎزدﻫﯽ برج تقطیر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. هرﺳﯿﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و داراي ﻣﺰاﯾﺎوﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
در ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﻫﮏ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﻦ دو ﻓﺎز ﻣﺎﯾـﻊ و ﮔﺎز، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴــﺖ ارﺗﻔﺎﻋﯽ از ﻣﺎﯾﻊ روي ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤـﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎرات از اﯾﻦ ﻣﺎﯾـﻊ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﯿﻨـﯽ ﻫﺎي باﻻﺗﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ. درﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﮐﻼﻫﮏ ﺣﺒﺎﺑﯽ، ﻣﺎﯾﻊ روي ﺻﻔﺤـﻪ اي ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿـﺮدﮐﻪ درروي آن ﺳـﻮراخ ﻫـﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. درروي ﺳﻮراخ ﻫﺎاﺳﺘﻮاﻧـﻪ اي ﺗﻌـﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ آن Chimney (ﻟﻮﻟﻪ،دودﮐﺶ) ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﯾﻊ روي ﺳﯿﻨﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ارﺗﻔﺎعChimney ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺎیع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪازﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎودان ﺑﻪ ﺳﯿﻨﯽ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﺮدد.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﯽ زﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽ رﯾﺰد، ﺑﺨﺎرات ﻧﯿﺰ از راهChimney ﺑﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ورودﺑﻪ Chimney ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻼﻫﮏ ﺑﺎﻻي آن، ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺎرات ﻋﻮض ﺷﺪه و وارد ﻣﺎﯾﻊ روي ﺳﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دور ﺗﺎ دور دﯾﻮاره ﮐﻼﻫﮏ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺷﯿﺎر و ﯾﺎ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺎرات از ﻃﺮﯾﻖ آن واردماﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﺟﺰاي ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﻫﮏ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﺻﻔﺤﻪ (Plate)
 • ﮐﻼﻫﮏ ﺣﺒﺎﺑﯽ (Bubble Cap)
 • دﯾﻮاره ﺳﯿﻨﯽ (Weir)
 • ﻧﺎودان (Down Comer)
 • ﻣﺠﺮاي ﻋﺒﻮر ﮔﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ(Chimney)

سینی-کلاهک-حبابی-شماتیک کلاهک

 

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ: ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ در ﺑﺮج

ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﮐﻼﻫﮏ دار:
 • در ﺑﺮج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ.
 • ﺗﻤﺎس ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﯾﻊ و ﺑﺨﺎر
 • اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
 •  ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ
 • در ﺑﺮج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ زﯾﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ.
ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎ:
 • ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ
 • ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ذرات ﺟﺎﻣﺪ روي آن ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺜﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﺧﻮردﮔﯽ در آن ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدي داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ آن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﯿﻨﯽ ﺳﻮراخ دار(ﻣﺸﺒﮏ-ﻏﺮﺑﺎﻟﯽ)

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎ، ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ داﯾﺮه اي ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺳﻮراخ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﻨﯽ داراي ﯾﮏ دﯾﻮاره ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪه ﻣﺎﯾﻊ و ﯾﮏ ﻧﺎودان ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﺳﻮراخ دار ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
 • ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻢ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ
 • روش ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ
 • اﻣﮑﺎن از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن آن ﮐﻢ اﺳﺖ
 • داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﺪ ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﮐﻼﻫﮑﯽ
 • ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي اﻓﺸﺎﻧﮑﯽ دارﻧﺪ
ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎ:
 •  در ﺻﻮرت زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 •  در ﺻﻮرت ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﯾﻊ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

سینی غربالی

 

ﺳﯿﻨﯽ درﯾﭽﻪ دار 

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﻨﯽ، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﻣﺸﺒﮏ دار داراي ﺳﻮراخ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ از ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﻣوﺟﻮد در ﺳﯿﻨﯽ ﻣﺸﺒﮏ دار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و در روي ﺳﻮراخ، ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ اﺟﺎزه ﺻﻌﻮد ﺑﺨﺎرات را داده و در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ، ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺨﺎرات ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪن و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﺳﯿﻨﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮج ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﻨﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
 • از ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﮐﻼﻫﮏ دار ارزان ﺗﺮﻧﺪ.
 • ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻ، اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺘﯽ دارﻧﺪ.
 • ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ در آﻧﻬﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ.
 • ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎ:
 •  ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي آن زﯾﺎد اﺳﺖ.
 •  اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺮدن، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ در آن وارد ﺷﻮﻧﺪ، درﯾﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪو ﻋﻤﻠﮑﺮد برج تقطیر ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.سینی دریچه دار

ﺳﯿﻨﯽ از ﻧﻮع اﻓﺸﺎﻧﮑﯽ(ﻓﻮراﻧﯽ)

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎ، داراي ﺳﻮراخ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﻢ داﯾﺮه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮراخ از ﺳﯿﻨﯽ ﺟﺪا نشده و ﺑﻪ ﺻﻮرت زاوﯾﻪ دار و رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. ﻧﺎودان ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎودان ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﮐﻼﻫﮏ دار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮ روي ﺳﯿﻨﯽ، ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﻨﯽ و ﻋﺒﻮر ﺑﺨﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﻨﯽ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، ﻧﮕﻪ داشته ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﺳﻮراخ دار، در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺎر، ﻣﺎﯾﻊ از ﺳﻮراخ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﯿﻨﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ برج تقطیر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي اﻓﺸﺎﻧﮑﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
 • ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎي اﻓﺸﺎﻧﮑﯽ :
 • براي ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ.

سینی-افشانکی-فورانی

ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﯾﮏ برج تقطیر

مهم ترین اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ برج تقطیر روي دﻫﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 1. ﻃﻐﯿﺎن(Flooding)
 2. ﺿﺮﺑﺎن(Pulsing)
 3. وزش(Blowing)
 4. ﻗﯿﻔﯽ ﺷﺪن(Coning)
 5. ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ(Hold Up)
 6. رﯾﺰش(Weeping)
 7. ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﻨﯽ(Tray Defection)
 8. ﻋﺪم ﺗﺮاز ﺑﻮدن ﺳﯿﻨﯽ(Tray Levelness)
 9. Dumping