استعداد بیش از حد می‌تواند قاتل بهره‌وری‌ تیم شود.

اثر موسوم به «بیش‌استعدادی» به این موضوع می‌پردازد که چرا فوق‌ستاره‌ها نمی‌توانند درکنار یکدیگر تیم‌های ستاره بسازند.

 

http://ipcce.ir