فراخوان دعوت به کمیته ی علمی و داوری

از کلیه ی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها و افراد دارای رتبه ی علمی دکتری و کارشناسی ارشد که علاقه مند به عضویت در کمیته علمی و داوری همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران

هستند دعوت به عمل می آید تا با ارسال رزومه ومدارک خود از طریق تکمیل فرم عضویت متخصصین (حقیقی) در سایت www.kishindustry.com اقدام نمایند. بدیهی است صدور حکم عضویت و درج مشخصات در سایت همایش منوط به بررسی صلاحیت افراد می باشد.