MultiThreading in Java

MultiThreading in Java

 

وقتی  که چند فرآیند منبع یا منابعی را به اشتراک میگذارند مانند CPU، چند وظیفه ای (multi tasking) میگویند. Multi threading ایده multi tasking را درون برنامه ها گسترده کرده است به طوری که شما توانایی تقسیم یک عملیات به یک یا چندین thread مجزا را دارید.هر کدام از این  thread ها میتوانند به صورت همزمان اجرا شوند.

 

چرخه حیات Thread

یک Thread در چرخه حیات خود وضعیت های مختلفی را دارد مانند:

  • New: در این وضعیت Thread چرخه حیات خود را آغاز میکند.تا زمانی که شروع به کار نکرده Thread در همین وضعیت باقی خواهد ماند.
  • Runnable: بعد از زمان کوتاهی Thread تازه ساخته شده، وارد این وضعیت شده است. در این وضعیت thread را در حال اجرا یک فرآیند در نطر میگیرند.
  • Waiting: گاهی اوقات یک thread منتظر تمام شدن یک thread دیگر است در این حالت thread در وضعیت waiting قرار دارد. بعد از اتمام انتظار (وقتی thread دوم تمام شد) وضعیت thread به Runnable می رود.
  • Dead: وقتی فرآیند تمام شود Thread به وضعیت Dead میرود.
  • Running: وضعیت اجرا یک Thread

پیاده سازی thread در جاوا

حال نوبت به پیاده سازی thread در جاوا رسیده است.در جاوا میتوان به طرق مختلفی thread را پیاده سازی کرد:

  1. از طریق implement کردن Runnable
  2. از طریق extend کردن کلاس thread
  3. ساختن کلاس بی نام با استفاده از Runnable

از طریق implement کردن Runnable

 

ابتدا یک کلاس به نام Runner می سازیم. بعد کلاس را implements میکنیم به Runnable . وقتی implement به Runnable میکنیم باید متد به نام Run را در کلاس خود پیاده سازی کنیم.این متد وقتی Thread شروع میشود صدا زده میشود. (وضعیت Running ). در متد Run ما یک کد ساده میزنیم که hello و شماره آن را چاپ کند.

class Runner implements Runnable{

     public void run() {

          for (int i = ; i < 10; i++) {

              System.out.println(“hello “+ i);

              try {

                   Thread.sleep(100);

              } catch (InterruptedException e) {

                   // TODO Auto-generated catch block

                   e.printStackTrace();

              }

          }

     }

}

 

کد main به صورت زیر است. از کلاس Thread یک Object میسازیم.کلاس Thread در constructor خود یک Runnable میگیرد و ما در ورودی Runner خود را می سازیم.

public static void main(String[] args) {

          Thread th1 = new Thread(new Runner());

          Thread th2 = new Thread(new Runner());

          th1.start();

          th2.start();

     }

 

از طریق extend کردن کلاس thread

یک کلاس به Runner میسازیم(مثل قبل). حالا کلاس خود را extends میکنیم به Thread. مانند قبل متد Run  می نویسیم.

class Runner extends Thread{

     public void run() {

          for (int i = ; i < 10; i++) {

              System.out.println(“hello “+ i);

              try {

                   Thread.sleep(100);

              } catch (InterruptedException e) {

                   // TODO Auto-generated catch block

                   e.printStackTrace();

              }

          }

     }

}

 

کد main به صورت زیر است. از کلاس Runner یک Object میسازیم. خود Runner یک Thread است پس فقط نیاز به start کردن thread داریم.

public static void main(String[] args) {

          Runner runner1 = new Runner();

          Runner runner2 = new Runner();

          runner1.start();

          runner2.start();

     }