part 4-آسیب های سازند

در این پارت به واکنشهای اسید و محصولات جانبی آن میپردازیم.

واکنشهای اسید و محصولات جانبی آن

در اثر اسید کاری ممکن است مشکلات بسیار زیادی بوجود آید که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ورود مواد آسیب زننده توسط اسید به داخل سنگ مخزن
  • تغییر تر شوندگی سنگ مخزن از حالت آب دوست به نفت دوست بر اثر اضافه شدن موادی نظیر مواد جلوگیری کننده از
    خوردگی
  • انسداد گلوگاههای موجود در سنگ مخزن توسط آب
  • رسوب آسفالتن یا پارافین هنگامی که حجم زیادی از اسید به داخل سنگ مخزن تزریق می شود.

آسیب های ناشی از باکتری ها

باکتری ها موجودات میکروارگانیزمی هستند که ممکن است هنگام حفاری، تکمیل چاه یا اسید کاری و غیره به همراه فاز آبی سیال مورد استفاده وارد سنگ مخزن شوند.

این باکتری ها در شرایط زیر می توانند رشد کنند:

باکتری ها ممکن است هوازی ، بی هوازی یا مخلوطی از این دو حالت باشند.

باکتری ها به طور طبیعی در آبهای سطحی و آبهای دریا موجود هستند .

ماده جانبی ناشی از فعالیت باکتری ها سولفید هیدروژن (H2S )است که خاصیت خورندگی دارد.

همچنین کیفیت نفت را به شدت پایین می آورد.

دیگر اسیب ،اسیب ناشی از سیمانکاریست.

۲-اسیب ناشی از سیمانکاری:تراویده (فیلتر سیمان وارد سازند میشود.)که باعث اسیب میشود.

۳- اسیب حین تزریق:همان واکنشهایی که درپارتهای قبل اشاره کردیم و محصولاتشان که باعث بسنه شدن خلل وفرج ها واسیب به سازند میشوند.

لازم به ذکر است که مهندس بهره بردار باید تمام این اسیبهارا بشناسد .بعد از اسنکه عامل این اسیبهارا شناسایی کرد راه حلی برای برطرف کردن انها بیابد.

در پارت بعد به عملیات تحریک چاه میپردازیم.