نقش مشاوره در توسعه کسب و کار

 پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت

نقش مشاوره صنعتی در توسعه کسب و کار

مشاوره صنعتی

نقش مشاوره صنعتی در توسعه کسب و کار : امروزه بازار صنعت و تولید به میدان رقابت برای تولیدکنندگان و صنعتگران بزرگ تبدیل شده است به نحوی که علاوه بر تیم مدیریت و تولید گروهی دیگر نیز بعنوان مشاوران در کنار صنعتگران مشغول فعالیت هستند.

این افراد در حکم اتاق فکری برای ارتقای فعالیت های صنعتی محسوب میشوند. این گروه وظیفه دارند با ارزیابی بازار و روند صعودی ارتقای محصولات کمک در جذب بازار فروش میکنند.البته این فاکتور لازم است ولی کافی نیست.

یکی از فاکتورهای اصلی برای پیشرفت صنعتی سیر مسیری است که بر پایه علم و دانش بنا نهاده شود.

نقش مشاوره صنعتی در توسعه کسب و کار

نقش مشاوره صنعتی در توسعه کسب و کار : امروزه مشاوران صنعتی یکی از راه های افزایش راندمان وبازده را در تبلیغات موثر وکارآمد میدانند،تبلیغاتی که فقط در جهت معرفی محصولات خود باشد وجنبه تخریبی برای رقبا نداشته باشد.

یکی از راهای افزایش کیفیت محصول و همچنین معرفی آن در بازارهای جهانی، تولید محصول مشترک بابرندهای معتبر جهانی است که با این کار علی رغم پرداخت هزینه به مزایای قابل توجهی دست پیدا میکنیم.

شناسایی صنعت مادر بسیار مهم است.شرکت ها برای تولید محصولات خود نیاز به مواد اولیه دارند که وظیفه رفع این نیاز بر عهده کارخانه ها میباشد که در حکم صنعت مادر میباشند.

این کارخانه ها نیز خود مواد اولیه خود را از خارج از کشور تهیه میکنند که از این طریق مقدار قابل توجهی ارز ازکشورخارج میشود.
با شناسایی این مواد وارداتی و تولید آن ها در کشور هم به ذخیره ارز کمک میشود و هم یک صنعت تولیدی با سودآوری خوب شکل میدهیم.

نقش مشاوره صنعتی در توسعه کسب و کار

نقش مشاوره صنعتی در توسعه کسب و کار

با توجه به شرایط حاضر صنعت کشور نیازمند یک راهکار مناسب متناسب با شرایط استراتژی کشور است.از طرفی همین موقعیت استراتژی سبب شده است که بازار قاچاق واردات بی رویه ضربه محکمی بر پیکره صنعت کشور وارد کند.

درصورتی که میتوان از این موقعیت به سود خود استفاده کرد .با تولید محصولات صنعتی وارسال آن ها به سایر کشور ها میتوان کمک موثری در جذب بازار فروش محصولات صنعتی کرد.

البته صنعتگران ما هم باید به ارتقای کیفیت محصولات خود بپردازند تا قدرت رقابت با برندهای معتبر را داشته باشد