Seismic Wave Stimulation-part 2

شرایط مخزنی برای استفاده از اموج فرا صوتی

۱- چاه با کاهش تولید همراه باشد و Scale باید علت آن باشد و فقط ناحیه کمی باید تحت تاثیر این امواج قرار گیرد زیرا بسامد بالاست و عمق نفوذ کم می باشد.

۲- مخزن نباید افت فشار شدیدی را نشان دهد.

۳- تخلخل باید بالای ۵ درصد باشد.

۴- گرانروی کمتر از ۲-۱۰ پاسکال باشد.

۵- عملیات باید در چاههای با لوله های جداری شکافدار انجام شود.

۶- بهترین دما برای تحریک چاه توسط این اموج ۱۰۰ تا ۱۱۰ درجه سلسیوس می باشد.

شرایط مخزنی برای استفاده از موج صوتی با فرکانس پایین

۱- عمق چاه بین ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ متر

۲- درصد آب نباید کمتر از ۹۰ درصد باشد. چون این روش برای Coalescencing و چسباندن ذرات نفت مناسب می باشد.

۳- گرانروی باید کم باشد.‏‏‏

در واقع استفاده از امواج الاستیک یک روش جدید، ارزان، بدون آلودگی محیط زیست و با کارایی بالا می باشد. دانشمندان پیشنهاد می کنند که از Wave Seismic Excitation و Gas Drive بعنوان روشی در EOR استفاده شود.

چون مطالعات جدی در این زمینه از ۱۵ سال قبل شروع شده هنوز نتایج مدون و دسته بندی شدهبدست نیامده است و ذکر جزئیات و محاسبات کمی (Quantity) وجود ندارد.

در ادامه به مدار الکترونیکی کنترل کننده و نشانگر سطح آب مخزن با امواج فراصوتی میپردازیم.

یک ماژول فاصله یاب فراصوت (ultrasonic) است،در این مدار الکترونیکی از این ماژول استفاده کرده ایم. این ماژول فراصوت از یک فرستده و گیرنده فراصوت و قطعات الکترونیکی مورد نیاز برای عملیاتی کردن آن ها تشکیل شده است .

قوانین فیزیکی مورد استفاده در این ماژول خیلی ساده است . این ماژول ۸ عدد پالس (موج) فراصوت با فرکانس ۴۰KHz می فرستند و سپس امواجی را که بازتاب داده شده اند را دریافت می کند ، درست مانند یک رادار .

تاخیر اتفاق افتاده بین فرستادن موج و بازگشت موج فراصوتی در واقع زمانی است که موج صدا صرف کرده که از ماژول تا مانع برود و بازگردد. این زمان تاخیر را می توان با فرمول بسیار ساده ای به فاصله تبدیل کرد:

D=T.S/2

در این فرمول ، t زمان تاخیر به ثانیه ، s سرعت موج صوتی و d فاصله است . تقسیم بر ۲ هم به این دلیل است که موج مسیر را دوبار طی می کند (رفت و برگشت). خروجی ماژول فراصوتی HC-SR04 یک پالس با طول مشخصی خواهد بود که رابطه مستقیمی با فاصله دارد ، با استفاده از دیتاشیت (datasheet) این ماژول می توانید ببینید که هر ۵۸ میکروثانیه طول پالس به معنای یک سانتی متر فاصله است . برای این که این ماژول را تحریک کنیم باید یک سیگنال برق به مدت ۱۰ میکروثانیه به عنوان تحریک به پایه تحریک (trigger) ماژول بفرستیم و سپس صبر کنیم که ماژول جوابمان را روی پایه خروجی اش بدهد(پایه echo). دیاگرام زمانبندی ماژول و نمودار خروجی ماژول در عکس زیر دیده می شود .

نقشه شماتیک مدار نشان گر سطح آب مخازن:

این نقشه شماتیک مدار الکترونیکی نشانگر سطح مخزن است