حامیان همایش

حامیان همایش شامل حامیان مالی، علمی و معنوی و رسانه ای

حامیان علمی و مشارکت کنندگان

حامیان رسانه ای و تبلیغاتی