افسانه‌های استراتژی؛ شماره ۶: استراتژی توسط مدیران ارشد تنظیم می‌شود.

مدیران ارشد و مقامات بالارده، هرگز به‌تنهایی نمی‌توانند همه‌ی مسائل پیچیده‌ی سازمانی را درک کنند و لزوماً هوشمندانه‌تر از سایر افراد هم عمل نمی‌کنند.