افسانه‌های استراتژی؛ شماره ۳: استراتژی با اهداف آغاز می‌شود.

اگر فکر می‌کنید که برای تنظیم استراتژی، ابتدا باید هدفی را مشخص کنید و سپس راه رسیدن به هدف را بیابید، با سومین افسانه‌ی استراتژی مواجهید.