طبقه بندی مدیران در سازمان (انواع مدیران و سطوح مدیریت)

در این مطلب از بهینگی با انواع مدیران و سطوح مدیریت آشنا می شویم و مروری بر وظایف و ویژگی های مدیران با توجه به پست و جایگاهشان خواهیم داشت

ادامه مطلب

مدیریت مالی چیست؟

پردیس فناوری کیش _طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _گروه مدیریت و بازرگانی:  مدیریت مالی چیست؟ مدیریت مالی : عبارتست از کاربرد اصول ومفاهیم

ادامه مطلب

مدیریت چیست ؟

برای واژه مدیریت تعریف های بسیار گوناگونی ارائه شده است و هر صاحب نظری در مبحثمدیریت، تعریف ویژه خود را از مدیریت دارد.

ادامه مطلب