سیاست های گردش

همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه رشد اقتصادی و صنعتی                               صنعت گردشگری امروزه در ردیف صنعت های پردرآمد

ادامه مطلب

مدد کاری اجتماعی

همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه رشد اقتصادی و صنعتی   مددکاری اجتماعی کار حرفه ای است که به افراد، خانواده ها، گروه ها و

ادامه مطلب