کشورهای مختلف جهان برای مقابله با سیل چه می کنند؟

با گسترش شهرها، سیلاب ها بیشتر می شوند، زیرا زیرساخت های شهری نمی تواند نیازهای زهکشی آب در زمین هایی را که هموار شده است،پاسخگو باشد. حتی مناطق

ادامه مطلب