خود مدیریتی چیست و چرا این مهارت از اهمیت زیادی برخوردار است؟

رابرت کلی (Robert Kelley) در کتاب خود به نام «چگونه یک کارمند استثنایی باشیم»، یک فصل کامل را به خود مدیریتی اختصاص داده است. بر اساس تحقیقات او،

ادامه مطلب