مقدمه اي بر پردازش تصوير

پرديس فاوري کيش تقديم ميکند:در معنای خاصتر  پردازش تصویر عبارت است از هر نوع پردازش سیگنالی که ورودی آن یک تصویر است .(مثل عکس یا صحنه‌ای از یک

ادامه مطلب