برج تقطیر

برج تقطیر   برج تقطیر یابرج جداسازی وسیله ایست که وقتی یک محلول بااجزای مختلف مانندنفت درآن ریخته شود، براساس اختلاف درنقطه جوش اجزای تشکیل

ادامه مطلب