توربین های گازی

توربین های گازی   تاریخچه توربین های گازی نخستین باردرسال ۱۷۹۱ میلادي جان باربرشیوه اي به کاربردکه باآن روش میشدازهواجهت ایجادحرکت استفاده

ادامه مطلب