تقطیر و انواع آن

تقطیر و انواع آن   تقطیر: تقطیر ﯾﮏ روش ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻮده ﮐﻪﺑﺮاﺳﺎسﻋﻤﻞﺗﺒﺨﯿﺮوﻣﯿﻌﺎنﺻﻮرتﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرتﮐﻪدراﺑﺘﺪاﻣﺨﻠﻮﻃﯽازﭼﻨﺪﺟﺰءﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪداراي ﻧﻘﻄﻪﺟﻮش

ادامه مطلب