توسعه پایدار چیست؟

توسعه پایدار یک مفهوم پیچیده است که جنبه هبای مختلفی را در بر میگیرد در پایداری سه جنبه اقتصادی زیست محیطی و اجتماعی با هم در تعامل هستند.

ادامه مطلب