مدیریت فناوری

پردیس فناوری کیش _طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _گروه مدیریت و بازرگانی: 

مدیریت فناوری

مدیریت  فناوری یک حوزه بین رشته ای است که با طرح ریزی، توسعه و بکارگیری توانمندی های فناورانه برای تحقق اهداف عملیاتی و راهبردی سازمان سر و کار دارد و با رشته هایی مختلف مانند مدیریت، مهندسی، اقتصاد و علوم اجتماعی عجین شده است.

مدیریت تکنولوژی عبارت است از همه فعالیت های مربوط به دستیابی به فناوری از طریق تحقیق و توسعه یاانتقال فناوری، بومی سازی و بکارگیری فناوری در محصولات و خدمات یک بنگاه اقتصادی. مدیریت فناوری فعالیتی فراگیر است که همه ابعاد فناوری از جمله سیاست گذاری، برنامه ریزی، انتقال و توسعه فناوری، تحقیق و توسعه، آموزش، گزینش و ارزشیابی را دربرمی گیرد.

مدیریت فناوری

مدل های مختلفی نسبت به فرایندها و فعالیت های مدیریت تکنولوژی وجود دارد که معروف ترین این مدل ها مدل گریگوری است که فال و همکارانش آن را توسعه داده اند. این مدل وظایف پنج گانه مدیریت فناوری را اینگونه بیان می کند:

۱ شناسایی فناوری

۲ انتخاب فناوری

۳ اکتساب فناوری

۴ بهره برداری از فناوری

۵ حفاظت از فناوری

این فعالیت ها که از وظایف مدیریت فناوری هستند در تعامل با یکدیگر توسعه فناوری در سازمان را تسهیل می کنند. بدیهی است که شناسایی، انتخاب، اکتساب، بهره برداری و حفاظت مناسب از فناوری در گرو سیاست گذاری، راهبرد صحیح فناوری و هدایت درست فعالیت های فناورانه است. البته فال و همکارانش بعدها با اضافه کردن فعالیت یادگیری فناوری به فعالیت های قبلی مدل خود را اصلاح نمودند و سه فعالیت پشتیبان نیز برای مدیریت فناوری در نظر گرفتند که عبارتند از: مدیریت دانش، مدیریت پروژه و مدیریت نوآوری.