چرابه نسل ششم اينترنت نياز داريم؟

چرابه نسل ششم اينترنت نياز داريم؟

 

پرديس فناوري کيش _ طرح ملي مشاوره متخصصين صنعت و مديريت _ گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

ثبت نام در 
www.portal.kishtech.ir

تاثيرات  و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى نسل ششم اینترنت ۶G

جهان در اﻧﺘﻈﺎر ورود ﺳﺮاﺳﺮى ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ﺑﻰﺳﯿﻢ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ(۵G) است.  همه می‌خواهند اثر آن بر اﻗﺼﺎد و دﻧﯿﺎى روزﻣﺮه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ. محققان ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى ﻧﺴﻞ ﺷﺸــﻢ را آﻏﺎز ﮐﺮده‌اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ۲۵۰ کارشناس ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ . ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻰ فناوري هايي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﻰ از مهمترين ﺳواﻻت ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﻰ ﻓﻮق اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ نسل ششم اینترنت ۶G  چيست ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾم ؟

دﮐﺘﺮ آرو ﭘﻮﺗﻮ، اﺳﺘﺎد دانشگاه  Oulo فنلاند مي گويد: نمي دانم ۶Gچيست . هيچکس نمي داند برخي از اتفاقات زودتر از زمان پيش بيني شده رخ مي دهند.

آﻗﺎى ﭘﻮﺗﻮ در ﺣﺎﻟﻰ اﺑﺮاز ﺑﻰ اﻃﻼﻋﻰ در ﻣﻮرد۶G ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻰ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﯾﮑﻰ از ﭘﺮوژه ﻫﺎى عظيم ۶G  فنلاند دارد. ﻗﺮاره ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ پروژه را راه اﻧﺪازى ﮐﻨﺪ .

ﭘﺮوژه اى ﮐﻪ ۲۸۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاى آن ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ اى ﮐﻪ در ﻣﻮرد ۶G  وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ۵G و ﺳﻌﻰ در ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﮐﺮدن آن دارد.

تاثيرات شبکه هاي بي سيم نسل ششم اينترنت ۶G

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ۵G در اﺑﺘﺪاى راه اﺟﺮاﯾﻰ ﺷــﺪن اﺳــﺖ .   اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ‌رود ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار  آن ﺑﺮاى ﺳﺎﻟﯿﺎن ممتد ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر  ۴G و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎ باشيم.

هزينه زير ساخت هاي ۵G بيشتر از ۴G اﺳﺖ که ﻣﺎﻧﻊ شده ﺗﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ راﻏﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى روى ۵G شوند. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻪ هزينه ها کاسته شوند ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻮق ﺣﻞ ﻣﻰ‌ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﺒﻪ (edge computing) شاهد حضور دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎى ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ هستيم. ﻋﻤﻠﮑﺮد مثبت ۵G در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ، دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎى ﺧﻮدﮐﺎر و اﺳــﺘﺮﯾﻢ‌ﻫﺎى واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزى ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .

 

اثر ﮔﺬر از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ مانند گذر از ﻧﺴــﻞ دوم ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶﺗﺄﺧﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎﻧﺎل‌ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ و ﺳﺮﻋﺖ را دارد.

ادامه مبحث تاثيرات شبکه هاي بي سيم

پوتو معتقد است ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎى ﻧﺴﻞ پنجم پاسخگوي  ﭼﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﻢ آن‌ﻫﺎ را در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ. در دﻧﯿﺎى ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎى ﺳﻠﻮﻟﻰ ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴــﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ‌ﻫﺎى اوﻟﯿﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ نسل ششم اینترنت ۶G قرار اﺳــﺖ ﺳــﺮﻋﺖ ۱  ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاى اﯾﻦ ﺳــﺮﻋﺖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳــﯿﮕﻨﺎل‌ ﻫﺎى ﺑﺎﻻى ۱ ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰ ، ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ‌ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ براي ۵Gدر ﺣﺪ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ.

ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ به تحقيقاتي در ﺧﺼﻮص  ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ، ﻣﻌﻤﺎرى‌ﻫﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ ، ﻃﺮاﺣﻰ تراشه ها و… ﻧﯿﺎز اﺳــﺖ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ از ﻣﺪت‌ﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻏﺎز و ﻣﻘﺎﻟﻪ‌ﻫﺎىي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه‌اﻧﺪ .

به نظر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن در ﮐﻨﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ، فناوري هاي دﯾﮕﺮى ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﯾﺎ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آن‌ﻫﺎ ﻣﺘﺤﻮل مي شود. بطورﻣﺜﺎل، ﮔﻮﺷــﻰ‌ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ورود ۵G نقش ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﭘﯿﺪامي کنند. در نتيجه از ﺣﺎﻟﺖ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ و ﺗﻔﺮﯾﺤﻰ ﺑﻪ ﯾﮏ وﺳــﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰﺷوند .

گوشي هاي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در  اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ، ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل از راه دور تجهيزات شبکه  نقش کليدي پيدا مي کنند.

ﭘﻮﺗﻮ ، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳــت :اینترنت۶G دوران ﮔﺬر از ﮔﻮﺷــﻰﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ. و  ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﮐﺎربردى  دﯾﮕﺮﺟﺎى آنﻫﺎ را مي گيرد و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﺰد ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. در نتيجه روش اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .

چالش هاي پيش روي نسل ششم اينترنت۶G

توليد اﻧﺮژى و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤــﺎظ ﻫﺰﯾﻨﻪ و  ﻧﺤﻮه اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﺸﮑﻼت دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى اﻣﺮوزى ﻫﺴــﺘﻨﺪ.

وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﻰﻫﺎى هوشمند دﻗﺖ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. در نتيجه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺷﺎرژر در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ یک محدودیت است و با ورود ۶G مشکلات بیشتری هم ایجاد می‌شود.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺷﺎرژر ﺑﻰﺳﯿﻢ ﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﺣﺪود ۳۰۰ هزار تومان می‌شود.

یکی از اهداف ۵G و۶Gتحقق کامل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ هاي ارتباطی است. زمانی که این کار به سرانجام برسد، شاهد افزایش چشمگیر نرخ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴــﺘﯿﻢ و ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳــﺮاغ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﺮوﯾــﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳــﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت، اﯾﺠﺎد اﻟﮕﻮﻫﺎ، پردازش هاي ﺗﺼﻮﯾﺮى و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮدﮐﺎرﺳــﺎزى وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ. دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزى و ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزى وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺎﻟﻰ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى آن ﮐﺎر ﺳﺎده اى ﻧﯿﺴﺖ.

 

 

 ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى نسل ششم اینترنت ۶G بايد برخي موانع ﻓﻨﻰ ﺑﺮﻃﺮف ﺷــﻮﻧﺪ. ﯾﮑﻰ از ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﺣﻞ ﺷﻮد،ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴــﻰ تراهرتزي و ﺧﻄﻮط ﻧﻮرى اﺳــﺖ.ﺧﻄﻮط ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮرى در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ دﺷــﻮارىﻫﺎيي را دارد . ﻃﺒﻖماهيت طيف هايﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ، زﻣﺎﻧﻰﮐﻪﻃﻮل ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺷﻮد.اﺷﯿﺎ، اوﺿﺎع ﺟــﻮى و هواي مه آلود اثرات ﻣﻨﻔﻰ روى ﺳــﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ می‌گذارند. محققان اعلام کردندبرخی ازﻣﺸﮑﻼت راﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدند و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﺎدو آﻧﺘﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه، داده ﻫﺎى اﻣﻮاج رادرسرعت ۵۰گيگابايت برثانيه اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖراﻫﮑﺎر ﺧﻮدرادرﺳﺮﻋﺖ ۵۰ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ برثانيه آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ.وﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدى روى ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ اﻣﻮاج اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

چالش تسهيم سازي فضايي / مکاني

مالتي پلکسينگ (spatial multiplexing) فناورى اﺳﺖﮐﻪﺑﺎﯾﺪدرﺑﺎزه فرکانسي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻣﺎﻟﺘﻰ ﭘﻠﮑﺴﯿﻨﮓﻓﻀﺎﯾﻰﺑﻪﻣﮑﺎﻧﻰاﺷﺎره داردﮐه ﺳــﯿﮕﻨﺎلﻫﺎى دادهﺑﻪاﺳﺘﺮﯾﻢﺗﺒﺪﯾﻞﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.ﺳﭙﺲﻫﺮﺑﯿﺖازﭘﻬﻨﺎىﺑﺎﻧﺪبکارگرفته شده ودوﻣﺮﺗﺒﻪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد(reuse)مي شوند.ﺗااﺳــﺘﻔﺎده کارامدتر از ﭘﻬﻨﺎىﺑﺎﻧﺪﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم reuse اﻣﮑﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪﺑﺎره از ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ ﻓﺮاﻫﻢ مي شود. ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺘﻦﻫﺎى MIMO در۶G اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ آﻧﺘﻦﻫﺎ وﯾﮋﮔﻰﭼﻨﺪ ﻣﺴــﯿﺮى را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

روش سيگنال بجاي انتقال درمسير

در اﯾﻦ روش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ ﺑﺟﺎي انتقال دريک مسير،بطورﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎردر اﻓﺰاﯾﺶ داده ﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ و ﮐﯿﻔﯿﺖ داده درﯾﺎﻓﺘﻰتاثير داردودر ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎى ﺑﺎﻻ ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎﮐﺎﻫﺶ پيدا ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت در ﻣﮑﺎن ﻫــﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، اﺧﺘﻼف زﯾﺎدى ﻫﻮا و ساير ﻣواﻧﻊدارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت در ﺷﯿﺸﻪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﻃﯿﻒ ﻫﺎى ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰى اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪدورازانتظاراست.ﯾﺎاز۶Gبايد براي مکان هاي متفاوت از ﻓﻨﺎورىﻫﺎ و اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

سخن آخر

ﺑﻪ ﻧﻈﺮتارﺳــﯿﺪنﺑﻪاینترنت ۶Gزﻣﺎن زﯾﺎدى باقي مانده است.اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺷــﺪ.ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف تسلط برصنعت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎ ﺳــﺎل ۲۰۳۰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳــﺖ .

ﺷﺮﮐﺖ الجي در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳــﺎل ۲۰۱۹ میلادی مرکز تحقیقات۶Gخوددرکره جنوبی را ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﮐــﺮد.

ﺑﺎزار ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﺮﻓﻰ وتوليدکنندگان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﻪ ۵G دارﻧﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎزار ﭘﺮﺳﻮدى اﺳﺖ. و درآﻣﺪ زيادي عايدآنها ﻣﻰﮐﻨﺪ. در زمان حالﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳــﺎزﻣﺎنهاوشرکتهاعلاقه اي ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ نسل ششم اینترنت بروند، اﻣﺎﺗﻼشﺑﺮاى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ ﺷــﺒﮑﻪﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.


 

جهت ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید ، از راه های زیر اقدام نمایید.

ارتباط با ما :

 

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰

نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹

ثبت نام از طریق سایت زیر 

www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 

کانال تلگرام kishtech@ 

 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir